fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden/Overeenkomst deelnemer

 Artikel 1: Algemeen
Deze overeenkomst wordt aangegaan op de hieronder vermelde voorwaarden. Geen overeenkomst of afspraak is gemaakt tussen Studio Urban en cursist anders dan vermeld in deze overeenkomst.

Artikel 2: Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten en exploitatierechten met betrekking tot de dansschool , het beeld, geluidsmateriaal en/of choreografieën berusten wereldwijd, onbeperkt en uitsluitend bij Studio Urban. Ondergetekende mag het intellectueel eigendom derhalve op geen enkele wijze commercieel benut worden zonder schriftelijk (per mail) toestemming te vragen. Bij schending is Studio Urban gerechtigd een vergoeding van ten minste €500 per geval op te leggen, welke ook verrekend kan worden met eventuele openstaande tegoeden van ondergetekende.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
Ondergetekende is bekend met de mogelijke risico’s van deelname en vrijwaart Studio Urban van enige aansprakelijkheid. Ondergetekende heeft alle noodzakelijke maatregelen (waaronder verzekeringen) genomen om letsel en/of schade met betrekking tot zichzelf, Studio Urban en derden te voorkomen of te dekken. Bij bezoek aan een locatie, waarbij Studio Urban huurder is van een ruimte, maar welke geen eigendom is van Studio Urban gelden aanvullend de daarvoor bestemde huisregels. Studio Urban is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein of pand. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Studio Urban door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

Artikel 4: Inschrijving 

Het lidmaatschap gaat in op de eerstvolgende gevolgde dans of sport les na de proefles.
Dit is de startdatum. U dient zich online in te schrijven via het inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
De inschrijving is voor onbepaalde tijd. Dit betekend dat u automatisch ingeschreven blijft voor het volgende seizoen. Aan de inschrijving zijn eenmalige inschrijfkosten verbonden. Dit bedraagt 15 euro.
Na de inschrijving bent u verplicht het volledige lesgeld te betalen vanaf de startdatum.
Het niet-volgen van lessen betekent niet dat u van uw betalingsverplichtingen ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

Artikel 5: Contributie
1) Ondergetekende ouder dan 18 jaar,verklaart (na het online ondertekenen op onze website van het inschrijfformulier) akkoord te gaan met de algemene voorwaarden,huisregels en betaling van de contributie,  2) Bij een betaalachterstand van een maand kan de deelnemer geweigerd worden in de les. 3) De datum van inschrijving is tevens de datum waarmee de ondergetekende en Studio Urban een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan. De duur van de overeenkomst is tenminste één maand. 4) Contributie dient te worden doorbetaald ongeacht of de ondergetekende present of absent is. 5) Betaling van de contributie loopt door gedurende de duur van de gekozen abonnementsvorm, vakanties zijn reeds in het maandbedrag verrekend. 6) Studio Urban is gerechtigd om 1x per dansseizoen een verhoging op de contributie in te voeren. 7) Bij weigering van de incasso wordt € 15 ,- administratiekosten in rekening gebracht. 8) Alle kosten, welke voortvloeien uit niet nakoming van deze overeenkomst door de deelnemer komen voor rekening van de ondergetekende. 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld wordt aan het begin van de maand in 12 gelijke delen geïncasseerd voor de dans en sportlessen. Vakanties en vrije dagen zijn hierin verrekend. De eenmalige inschrijfkosten bedragen 15 euro.
Deze worden tijdens de eerste incassering meegenomen.
Ieder lid dient zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening waarvan Studio Urban gemachtigd is te incasseren.

Artikel 7: Opzegging, downgraden of bevriezen van abonnement
Voor het opzeggen of het downgraden van het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de 1e van de volgende maand. Tevens dient de opzegging per e-mail naar admin@studiourban.dance  te worden verstuurd.  Deze e-mail moet afkomstig zijn van de ondergetekende zelf of door de ouders/verzorgers van de ondergetekende jonger dan 18 jaar. Vermeld duidelijk het onderwerp ‘Opzegging lidmaatschap’. De ondergetekende ontvangt een ontvangstbewijs per mail welke zal dienen als bewijs van opzegging. – Het bevriezen van het lidmaatschap kan alleen bij langdurige ziekte (met doktersverklaring) en/of zwangerschap. Het abonnement kan voor maximaal 3 maanden ‘bevroren’ worden.Stuur hiervoor een email met als onderwerp ‘Bevriezen lidmaatschap’ naar admin@studiourban.dance – Betaalde contributie wordt niet teruggevorderd.

Artikel 8: Lessen
Studio Urban is gerechtigd om de dans -en sportlessen door een ander dan de vaste docenten te laten verzorgen. Bij het afmelden van een docent door ziekte of studie enzovoorts krijgt men geen korting op de contributie, wel is het mogelijk de gemiste les binnen 2 weken in te halen. Ditzelfde geldt, wanneer het lid afwezig is door ziekte of andere omstandigheden van hem/haar zelf. Ook dan mag de gemiste les binnen 2 weken ingehaald worden. Bij minder dan 5 deelnemers is het aan de docent om te bepalen of de les doorgaat of niet. In de lessen gelden huisregels. Deze vind je op onze website. Elke deelnemer wordt geacht deze huisregels door te lezen voor inschrijving. Voor de lessen tot 16 jaar houden wij de basisschool vakanties aan. Voor de 16+ geldt er dan een aangepast rooster. In de zomervakantie hanteren wij voor 4 weken een aangepast rooster voor alle leden. Leden worden per mail op de hoogte gehouden van de vakanties.

Artikel 9: Wijziging
De vermelde artikelen van deze overeenkomst kunnen indien noodzakelijk geacht door Studio Urban op elk moment eenzijdig gewijzigd worden. Wijzigingen zullen ten minste 14 dagen vooraf via de docent of per mail worden gecommuniceerd.